Quy định chung

Khi đăng ký thành viên hệ thống Bang.vn thì mọi người có quyền lời như nhau và được phép: Đăng tin mua bán và mở gian hàng hoàn toàn miễn phí

Thành viên đăng thông tin lên hệ thống Bang.vn thì phải tuân thủ quy định của hệ thống Bang.vn và theo đúng pháp luật Việt Nam. Nếu làm sai, bài viết sẽ bị xoá bỏ hoặc nặng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Người quản trị trên hệ thống website Bang.vn là người có quyền cao nhất, tất cả mọi hoạt động đều phải đúng theo quy định đề ra.

Thông tin mua bán, là thông tin chính xác, và đúng với thực tế, rõ ràng minh bạch. Với bất cứ sai phạm nào, người đăng tin phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hàng đăng bán
  • Hàng bán phải đúng thông tin đăng trên website
  • Đăng bán phải rõ ràng, minh bạch, đúng giá, đúng chất lượng, số lượng
  • Không bán hàng giả mạo
  • Không bán hàng do phạm pháp có được
  • Không bán hàng mà pháp luật cấm

Bình luận & trao đổi
  • Không dùng lời lẻ thô tục, thiếu vắn hóa, thiếu phẩm chất đạo đức, thuần phong mỹ tục người Việt
  • Không lăng mạ, sỹ nhục người khác
  • Không khích bác, chê bai, hạ uy tín người khác
  • Tuyệt đối không liên quan đến chính trị
  • Phải chịu trách nhiệm với mỗi bình luận của mình